Dirigent

Hoveddirigent: Rune Halvorsen

NORSK. ENGLISH below, DEUTSCH ganz unten.

Rune Halvorsen er en ekte Østfolding, og har jobbet med musikk på heltid siden 1987. Han har spilt med alle de profesjonelle orkestrene og militærkorpsene i Norge, flere av de har han også dirigert i ulike prosjekter. I Sverige var han høsten 1988 ansatt i SLs Musikkår i Stockholm, og han har spilt med Gøteborg Symfoniker, og med Wermlandsoperan i Karlstad. Rune var med i starten av samtidsensemblet BIT 20 i Bergen, og slagverktrioen SISU i Oslo.

Siden 2001 har han vært ansatt som solopaukist i Kringkastingsorkesteret, og hadde den samme stillingen i Nordnorsk Symfoniorkester (nå Arktisk Filharmoni) siden starten i 2009 og fram til 2018.

Han studerte direksjon ved siden av sitt virke som musiker i årene 2002 – 2012, med Antoni Ros Marba og Jordi Mora i Barcelona og Santiago de Compostela i Spania. I april 2012 var han 14 dager i Santiago de Compostela, hvor han assisterte    Ros Marba i Griegs klaverkonsert og Sibelius 7. symfoni ved Real Filharmonia de Galicia.

Rune har dirigert flere CD-innspillinger, og de speiler hans allsidighet som musiker og dirigent. Rune har stått i front ved innspillinger med Arktisk Filharmoni og den verdenskjente trombonisten Christian Lindberg i Ole Olsens Konsert for trombone og orkester, Marte Wulff og Kristiansand Symfoniorkester i Wulffs prosjekt «Utlengsel», og i et stort samarbeid mellom KORK, Dimmuborgir, og det anerkjente koret Schola Cantorum, i prosjektet Forces of the Northern Night.

Rune har dirigert i det frivillige musikkliv siden 1990-tallet, og vært fast dirigent for Tysse Musikklag, Greåker Musikkorps, Kolbotn Konsertorkester, Opus 82, Sarpsborg Janitsjarkorps, og Sagene Janitsjarkorps. I tillegg til å være prosjektdirigent og instruktør for utallige korps og orkestre i hele Norge, har han nå vært dirigent og musikalsk leder for Østfold Symfoniorkester siden 2018. Han har følgende å si om hvordan han ser på oppgaven som orkesterets musikalske leder:

«Det har for meg alltid vært inspirerende å jobbe i det frivillige musikkliv. Som opprinnelig Greåkergutt, og med den usannsynlige følelsen av å være en blanding av Særping og Freksting, ligger det mitt hjerte nær å få jobbe med Østfold symfoniorkester. Selv om hverdagen som utøvende musiker er travel, er det viktig og givende å dele musikken med mennesker som har det som hobby. Det er utrolig mange musikanter rundt omkring som har enorm kunnskap rundt musikkens vesen, og de kan man like gjerne treffe i et amatørorkester eller – korps, som i de profesjonelles rekker. Det er ALLTID noe nytt å lære om musikken vi spiller!

Siden jeg til daglig holder på med musikk i et profesjonelt miljø med høye krav, er det naturlig og viktig for meg å gjøre det jeg kan for at repertoaret vi spiller med ØSO låter så bra som mulig. For å få til det, er det vesentlig at vi har det hyggelig og givende sammen! Alle typer mennesker får plass i et orkester, det viktigste er at medlemmene – først og fremst gjennom orkesterets styre – og jeg som musikalsk leder, samarbeider om hvilke prosjekter vi skal gjøre, og at vi sammen definerer orkesterets ambisjoner. Kombinasjonen av musikalsk og sosial velvære må vi bygge OG ta vare på, både på kort og lang sikt. Og jeg håper jeg får være med på det byggverket i mange år framover!»

ENGLISH

Rune Halvorsen is a true native of Østfold, and has worked with music full-time since 1987. He has played with all the professional orchestras and military bands in Norway, several of which he also has conducted in various projects. In Sweden, he was employed by SL’s Musikkår in the fall of 1988, and he has played with the Gothenburg Symphony Orchestra, and with Wermlandsoperan in Karlstad. Rune was involved in the start of the ensemble for contemporary music, BIT 20, in Bergen, and the percussion trio, SISU, in Oslo.

Since 2001 he has been the solo timpanist of the Norwegian Radio Orchestra (KORK), and held the same position in the Arctic Philharmonic Orchestra from it’s inception in 2009 until 2018.

He studied conducting alongside his work as a musician between 2002 and 2012, with Antoni Ros Marba and Jordi Mora in Barcelona and Santiago de Compostela in Spain. In April 2012 he spent 14 days in Santiago de Compostela, where he assisted Ros Marba in Grieg’s Piano Concerto, and Sibelius’ 7th Symphony at the Real Filharmonia de Galicia.

Rune has conducted several CD recordings, and they reflect his versatility as a musician and conductor. He has been at the forefront of recordings with Arctic Philharminic Orchestra and world-renowned trombone player Christian Lindberg in Ole Olsen’s Concerto for trombone and orchestra, Marte Wulff and Kristiansand Symphony Orchestra in Wulff’s project «Utlengsel», and in a major collaboration between KORK, Dimmuborgir, and the renowned choir Schola Cantorum, with the project «Forces of the Northern Night».

He has conducted in the voluntary music life since the 1990s, and has been the regular conductor of Tysse Musikklag, Greåker Musikkorps, Kolbotn Konsertorkester, Opus 82, Sarpsborg Janitsjarkorps, and Sagene Janitsjarkorps. In addition of being a project conductor and instructor for countless bands and orchestras throughout Norway, he has now been the conductor and musical director of the Østfold Symfoniorkester since 2018. He has this to say about how he sees the task as the orchestra’s musical leader:

«Working in the voluntary music world has always been inspiring for me. As a native of Greåker, and with the unlikely feeling of being a mixture of «Særping» and «Freksting» (editor’s note; expressions of inhabitants of the citys Sarpsborg and Fredrikstad), it’s really close to my heart to have the opportunity to work with Østfold SO. Although everyday life as a performing musician is busy, it’s important and rewarding to share music with people who have this as their hobby. There are an incredible number of musicians around who have a widely knowledge of music, and you can just as easily meet them in an amateur orchestra or band as in the professional ranks. There is ALWAYS something new to learn about the music we play!

Since I play music on a daily basis in a professional environment with high demands, it’s natural and important to me to do what I can to ensure that the repertoire we play with ØSO sound as good as possible. To achieve this, it’s essential that we have a pleasant and rewarding time together! There’s room for all kinds of people in an orchestra, and the most important thing is that the members – primarily through the orchestra’s board – and I, as their musical director, work together on the projects we’re deciding to do, and that we define the orchestra’s ambitions together.

We must build AND maintain the combination of musical and social well being, both in the short and the long term. And I hope I can be a part of that construction in many years to come!»

DEUTSCH

Rune ist gebürtiger «Østfolding». Seit 1987 arbeitet er hauptberuflich als Musiker.

In allen professionellen Orchestern und Militärkapellen Norwegens hat er gespielt und teilweise dirigiert.

Einer seiner ersten Engagements war 1988 in Stockholm beim SL’s Musikkår. In Schweden hat er auch bei den Göteborger Symphonikern und der Wermlandsoper in Karlstad gespielt.

Rune war Mitbegründer des zeitgenössischen Ensembles BIT 20 in Bergen und dem Percussion-Trio in Oslo.

Seit 2001 ist er Solopaukist im Norwegischen Rundfunkorchester (KORK).

Parallel hat er die gleiche Position auch beim ‚Arctic Philharmonic Orchestra‘ von 2009 bis 2018 bekleidet.

Zwischen 2002 und 2012 hat er, neben seiner Arbeit als professioneller Musiker, Dirigieren in Spanien bei Antoni Ros Marba und Jordi Mora, studiert. Im April 2012 konnte er Ros Marba bei Griegs Klavierkonzert und Sibelius’ 7. Sinfonie in der Real Filharmonia de Galicia assistieren.

In verschiedene CD – Veröffentlichungen, hat Rune seine Vielseitigkeit als Musiker und Dirigent gezeigt.

Unter anderem dirigierte er die Aufnahmen mit dem Arctic Philharmonic Orchestra und dem weltbekannten Posaunisten Christian Lindberg; ‚Utlengsel‘, Ole Olsens Konsert für Posaune und Orchestra, mit Marte Wulff und dem Kristiansand Symphonieorchester und die Aufnahme ‚Forces oft the Northern Night‘ von Dimmu Borgir mit KORK sowie dem renommierten Chor, Schola Cantoru.

Bereits in den 1990er Jahren hat Rune begonnen Amateurorchester zu dirigieren, dazu gehörten Tysse Musikklag, Greåker Musikkorps, Kolbotn Konsertorkester, Opus 82, Sarpsborg Janitsjarkorps und Sagene Janitsjarkorps.

Neben seiner Tätigkeit als Projektdirigent und Ausbilder für zahlreiche Bands und Orchester in ganz Norwegen, ist er seit 2018 Dirigent und musikalischer Leiter des Østfold Symphonieorchesters. Er beschreibt die Aufgabe wie folgt:

«Die Arbeit in der Welt der ehrenamtlichen Musik war für mich immer inspirierend. Zwischen den Städten Sarpsborg und Fredrikstad in Greaaker aufgewachsen, ist es mir eine Herzensangelegenheit mit dem Østfold Symfoniorkester zu arbeiten. Trotz langer Tage als Profi-Musiker, ist es immer wieder anregend, mit Leuten zu musizieren, die Musik als Hobby ausüben. Es ist unglaublich wie viele Menschen über einen enormen musikalischen Hintergrund verfügen, nicht nur in den Reihen der Profis, sondern auch in Bands  und Amateurorchestern.

Über Musik kann man immer etwas Neues lernen!

Da ich in einem professionellen Umfeld mit hohen Ansprüchen arbeite, ist es für mich selbstverständlich, alles zu tun, um mit dem Østfold Symfoniorchester Konzerte zur Perfektion zu führen. Mit vertrauensvollem Umgang, freundlicher Atmosphäre, Freude bei den Proben und Lust am Musizieren gelingt uns das.

In unserem Orchester (ØSO) gibt es Platz für alle Leute. Wichtig ist, dass die Mitglieder und ich als musikalischer Leiter,  unsere Ambitionen definieren und unsere Projekte gemeinsam auswählen.

Unser Ziel ist es, jungen Musikern eine Heimat zu bieten, sowie musikalischen Genuss und soziales Miteinander zu gestalten, sowohl kurz- als auch langfristig.

Ich hoffe, dass ich noch viele Jahre an dieser Gestaltung mitwirken kann!»

Skroll til toppen